Vabilo na izredno sejo občnega zbora

!!!    pdf file >>  vabilo občni zbor

!!!    pdf file >> POZIV ZA KANDIDATURE

IZVRŠNI ODBOR
DRSALNEGA KLUBA KRANJ
Koroška cesta 30
4000 Kranj
na podlagi določil 19. člena Statuta DRSALNEGA KLUBA KRANJ (v nadaljevanju tudi: klub) v čistopisu z
dne 4. 6. 2019 sklicuje

IZREDNO SEJO OBČNEGA ZBORA
DRSALNEGA KLUBA KRANJ

ki bo dne 11.4.2023 ob 19.00 uri v prostorih OŠ Franceta Prešerna, na naslovu Kidričeva 49, 4000
Kranj
Predlagani dnevni red seje:
1. Otvoritev seje občnega zbora
2. Ugotovitev sklepčnosti, določitev načina glasovanja na seji, izvolitev delovnega predsedstva,
verifikacijske komisije, overovateljev zapisnika in zapisnikarja:
Obrazložitev točke: Da lahko občni zbor Kluba veljavno sprejema odločitve, mora biti dosežen
statutarno določen kvorum, zaradi česar je potrebno ugotoviti sklepčnost seje občnega zbora Kluba.
Skladno z 20. členom Statuta Kluba način glasovanja določi občni zbor. Izvolitev delovnih organov
seje občnega zbora je predvidena v 23. členu Statuta Kluba.
3. Sprejem dnevnega reda
Obrazložitev točke: Seja občnega zbora bo razpravljala in odločala o temah, kot izhaja iz točk
dnevnega reda, sporočenih v vabilu na Občni zbor Kluba.
4. Razrešitev organov kluba
Obrazložitev točke: Na predlog Nadzornega odbora Kluba občni zbor Kluba glasuje o razrešitvi
Izvršnega odbora oziroma njegovih članov, Nadzornega odbora oziroma njegovih članov in
Disciplinske komisije oziroma njenih članov.
4. Volitve predsednika / predsednice kluba ter organov kluba (tj. 4 članov Izvršnega odbora, 3
članov Nadzornega odbora in 3 članov Disciplinske komisije)
Obrazložitev točke: Zaradi odstopa predsednice Kluba dne 19.3.2023 Klub nima zakonitega
zastopnika, zaradi česar mora občni zbor Kluba skladno z določbama 24. in 28. člena Statuta Kluba za
mandatno dobo 4ih let izvoliti novega predsednika / predsednico Kluba. Prav tako mora Klub zaradi
razrešitve drugih organov kluba izvoliti člane organov, kot izhaja iz predmetne točke dnevnega reda.
5. Razno
Obrazložitev točke: V okviru te točke bodo predstavljene druge teme, pomembne za delovanje kluba.

Kranj, dne 31. 3. 2023

IZVRŠNI ODBOR DRSALNEGA KLUBA KRANJ, podpredsednica Izvršnega odbora URŠA ERJAVEC

Verified by MonsterInsights